پکیج های آنتالیا

فرودگاه:دنیزلی

رفت:23:00

برگشت:03:00

قشم ایر

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

کارت واکسن

بلیط رفت و برگشت 

6 شب اقامت در هتل

ترنسفر فرودگاهی

لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

 • دو تخته: 8.150.000
 • یک تخته: 10.800.000
 • کودک با تخت: 8.100.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 13.590.000
 • یک تخته: 17.990.000
 • کودک با تخت: 9.990.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 12.790.000
 • یک تخته: 18.890.000
 • کودک با تخت: 8.590.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 17.400.000
 • یک تخته: 25.990.000
 • کودک با تخت: 9.990.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 13.990.000
 • یک تخته: 18.990.000
 • کودک با تخت: 9.990.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 15.590.000
 • یک تخته: 21.590.000
 • کودک با تخت: 9.990.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته:20.600.000
 • یک تخته: 28.890.000
 • کودک با تخت: 10.990.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 20.390.000
 • یک تخته: 32.690.000
 • کودک با تخت: 11.890.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 18.990.000
 • یک تخته: 28.500.000
 • کودک با تخت: 18.890.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 18.700.000
 • یک تخته: 28.990.000
 • کودک با تخت: 18.700.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 29.990.000
 • یک تخته: 46.990.000
 • کودک با تخت: 15.990.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000
 • دو تخته: 23.990.000
 • یک تخته: 33.990.000
 • کودک با تخت: 11.990.000
 • کودک بدون تخت: 5.990.000

پکیج های آنتالیا

فرودگاه:اسپارتا

رفت:23:00

برگشت:03:00

قشم ایر

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

کارت واکسن

بلیط رفت و برگشت 

6 شب اقامت در هتل

ترنسفر فرودگاهی

لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

 • دو تخته: 8.200.000
 • یک تخته: 11.800.000
 • کودک با تخت: 9.100.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 14.590.000
 • یک تخته: 18.990.000
 • کودک با تخت: 10.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 12.890.000
 • یک تخته: 16.990.000
 • کودک با تخت: 9.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 18.400.000
 • یک تخته: 26.990.000
 • کودک با تخت: 10.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 14.990.000
 • یک تخته: 19.990.000
 • کودک با تخت: 11.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 16.690.000
 • یک تخته: 22.600.000
 • کودک با تخت: 10.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 21.590.000
 • یک تخته: 29.990.000
 • کودک با تخت: 11.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 21.990.000
 • یک تخته: 30.990.000
 • کودک با تخت: 11.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 21.990.000
 • یک تخته: 30.990.000
 • کودک با تخت: 21.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 17.990.000
 • یک تخته: 23.990.000
 • کودک با تخت: 10.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 29.990.000
 • یک تخته: 46.990.000
 • کودک با تخت: 15.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000
 • دو تخته: 24.990.000
 • یک تخته: 34.990.000
 • کودک با تخت: 12.990.000
 • کودک بدون تخت: 6.990.000