پکیج های تایلند

فرودگاه امام خمینی 17:55

فرودگاه مسقط 23:10

فرودگاه مسقط 20:55

فرودگاه پوکت 08:30

فرودگاه پوکت 09:30

فرودگاه مسقط 15:00

فرودگاه مسقط 13:10

فرودگاه امام خمینی 17:10

 • کارت واکسن دیجیتال
 • بیمه نامه مسافرتی
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4
 • کپی شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات
 • تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان
 • ویزای تایلند
 • ترنسفر فرودگاهی
 • اقامت هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • دو تخته:36,380,000
 • یک تخته:40,480,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:33,720,000
 • دو تخته:41,440,000
 • یک تخته:50,580,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:35,500,000
 • دو تخته:43,020,000
 • یک تخته:53,730,000
 • کودک 6تا12سال43,020,000
 • کودک2تا6سال:36,050,000
 • دو تخته:37,980,000
 • یک تخته:43,650,000
 •  
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:34,290,000
 • دو تخته: 50,630,000
 • یک تخته:67,960,000
 • کودک با تخت:50,630,000
 • کودک با تخت: 39,370,000
 • دو تخته: 58,140,000
 • یک تخته: 83,970,000
 • کودک با تخت: 58,140,000
 • کودک با تخت: 41,350,000
 • دو تخته: 45,540,000
 • یک تخته: 58,770,000
 • کودک با تخت: 45,540,000
 • کودک با تخت: 36,940,000
 • دو تخته: 46,480,000
 • یک تخته: 60,660,000
 • کودک با تخت: 46,480,000
 • کودک با تخت: 37,270,000
 • دو تخته: 49,630,000
 • یک تخته: 67,270,000
 • کودک با تخت: 49,630,000
 • کودک با تخت: 38,370,000
 • دو تخته: 58,770,000
 • یک تخته: 85,230,000
 • کودک با تخت: 58,770,000
 • کودک با تخت: 41,570,000