پکیج های تایلند

فرودگاه امام خمینی 17:55

فرودگاه مسقط 23:10

فرودگاه مسقط 20:55

فرودگاه مسقط 20:55

فرودگاه پوکت 09:30

فرودگاه مسقط 15:00

فرودگاه مسقط 13:10

فرودگاه امام خمینی 17:10

 • کارت واکسن دیجیتال
 • بیمه نامه مسافرتی
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4
 • کپی شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات
 • تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان
 • ویزای تایلند
 • ترنسفر فرودگاهی
 • اقامت هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • دو تخته:32,000,000
 • یک تخته:36,550,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:30,700,000
 • دو تخته:37,150,000
 • یک تخته:45,070,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:32,180,000
 • دو تخته:38,240,000
 • یک تخته:46,980,000
 • کودک 6تا12سال:38,240,000
 • کودک2تا6سال:32,560,000
 • دو تخته:34,150,000
 • یک تخته:38,790,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:31,13,000
 • دو تخته:39,610,000
 • یک تخته:49,710,000
 • کودک 6تا12سال:39,610,000
 • کودک2تا6سال:33,040,000
 • دو تخته:39,330,000
 • یک تخته:49,160,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:32,940,000
 • دو تخته:34,420,000
 • یک تخته:39,330,000
 • کودک 6تا12سال:34,420,000
 • کودک2تا6سال:31,220,000
 • دو تخته: 34,970,000
 • یک تخته: 40,430,000
 • کودک با تخت: 34,970,000
 • کودک با تخت: 31,420,000
 • دو تخته: 40,430,000
 • یک تخته: 51,350,000
 • کودک با تخت: 40,430,000
 • کودک با تخت: 33,330,000
 • دو تخته: 41,240,000
 • یک تخته: 52,980,000
 • کودک با تخت: 41,240,000
 • کودک با تخت: 33,610,000
 • دو تخته: 43,970,000
 • یک تخته: 58,440,000
 • کودک با تخت: 43,970,000
 • کودک با تخت: 34,570,000
 • دو تخته: 51,350,000
 • یک تخته: 73,190,000
 • کودک با تخت: 51,350,000
 • کودک با تخت: 37,150,000
 • دو تخته: 57,350,000
 • یک تخته: 85,200,000
 • کودک با تخت: 57,350,000
 • کودک با تخت: 39,250,000

پکیج های تایلند

فرودگاه امام خمینی 17:55

فرودگاه مسقط 23:10

فرودگاه مسقط 20:55

فرودگاه مسقط 20:55

فرودگاه پوکت 09:30

فرودگاه مسقط 15:00

فرودگاه مسقط 13:10

فرودگاه امام خمینی 17:10

 • کارت واکسن دیجیتال
 • بیمه نامه مسافرتی
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4
 • کپی شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات
 • تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان
 • ویزای تایلند
 • ترنسفر فرودگاهی
 • اقامت هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • دو تخته:32,000,000
 • یک تخته:35,550,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:29,700,000
 • دو تخته:37,240,000
 • یک تخته:45,980,000
 • کودک 6تا12سال:37,240,000
 • کودک2تا6سال:31,560,000
 • دو تخته:36,150,000
 • یک تخته:44,070,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:31,180,000
 • دو تخته:37,240,000
 • یک تخته:45,980,000
 • کودک 6تا12سال:37,240,000
 • کودک2تا6سال:31,560,000
 • دو تخته:33,150,000
 • یک تخته:37,970,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:30,130,000
 • دو تخته:38,610,000
 • یک تخته:48,710,000
 • کودک 6تا12سال:38,610,000
 • کودک2تا6سال:32,040,000
 • دو تخته:38,330,000
 • یک تخته:48,160,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:31,940,000
 • دو تخته:33,420,000
 • یک تخته:38,330,000
 • کودک 6تا12سال:33,420,000
 • کودک2تا6سال:30,220,000
 • دو تخته: 42,970,000
 • یک تخته:57,440,000
 • کودک با تخت:42,970,000
 • کودک با تخت: 33,570,000
 • دو تخته:40,790,000
 • یک تخته: 53,080,000
 • کودک با تخت: 40,790,000
 • کودک با تخت: 32,800,000
 • دو تخته: 33,970,000
 • یک تخته: 39,430,000
 • کودک با تخت: 33,970,000
 • کودک با تخت: 30,420,000
 • دو تخته: 39,430,000
 • یک تخته: 50,350,000
 • کودک با تخت: 39,430,000
 • کودک با تخت: 32,330,000
 • دو تخته: 40,240,000
 • یک تخته: 51,980,000
 • کودک با تخت: 40,240,000
 • کودک با تخت: 32,610,000
 • دو تخته: 41,340,000
 • یک تخته: 54,170,000
 • کودک با تخت: 41,340,000
 • کودک با تخت: 33,000,000
 • دو تخته: 42,970,000
 • یک تخته: 57,440,000
 • کودک با تخت: 42,970,000
 • کودک با تخت: 33,570,000
 • دو تخته: 50,350,000
 • یک تخته: 72,190,000
 • کودک با تخت: 50,350,000
 • کودک با تخت: 36,150,000
 • دو تخته: 56,350,000
 • یک تخته: 84,200,000
 • کودک با تخت: 56,350,000
 • کودک با تخت: 38,250,000