پکیج های تایلند

فرودگاه امام خمینی 17:55

فرودگاه مسقط 23:10

فرودگاه مسقط 20:55

فرودگاه پوکت 08:30

فرودگاه پوکت 09:30

فرودگاه مسقط 15:00

فرودگاه مسقط 13:10

فرودگاه امام خمینی 17:10

 • کارت واکسن دیجیتال
 • بیمه نامه مسافرتی
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4
 • کپی شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات
 • تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان
 • ویزای تایلند
 • ترنسفر فرودگاهی
 • اقامت هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • دو تخته:35,380,000
 • یک تخته:39,480,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:32,720,000
 • دو تخته:42,020,000
 • یک تخته:52,730,000
 • کودک 6تا12سال:42,020,000
 • کودک2تا6سال:35,050,000
 • دو تخته:36,980,000
 • یک تخته:42,650,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:33,290,000
 • دو تخته: 57,140,000
 • یک تخته: 82,970,000
 • کودک با تخت: 57,140,000
 • کودک با تخت: 40,350,000
 • دو تخته: 44,540,000
 • یک تخته: 57,770,000
 • کودک با تخت: 44,540,000
 • کودک با تخت: 35,940,000
 • دو تخته: 55,560,000
 • یک تخته: 79,820,000
 • کودک با تخت: 55,560,000
 • کودک با تخت: 39,790,000
 • دو تخته: 45,480,000
 • یک تخته: 59,660,000
 • کودک با تخت: 45,480,000
 • کودک با تخت: 36,270,000
 • دو تخته: 48,630,000
 • یک تخته: 66,270,000
 • کودک با تخت: 48,630,000
 • کودک با تخت: 37,370,000
 • دو تخته: 57,770,000
 • یک تخته: 84,230,000
 • کودک با تخت: 57,770,000
 • کودک با تخت: 40,570,000

فرودگاه امام خمینی 17:55

فرودگاه مسقط 23:10

فرودگاه مسقط 20:55

فرودگاه پوکت 08:30

فرودگاه پوکت 09:30

فرودگاه مسقط 15:00

فرودگاه مسقط 13:10

فرودگاه امام خمینی 17:10

 • کارت واکسن دیجیتال
 • بیمه نامه مسافرتی
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4
 • کپی شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات
 • تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان
 • ویزای تایلند
 • ترنسفر فرودگاهی
 • اقامت هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • دو تخته:34,880,000
 • یک تخته:38,980,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:32,220,000
 • دو تخته:38,370,000
 • یک تخته:45,930,000
 • کودک 6تا12سال:38,370,000
 • کودک2تا6سال:33,450,000
 • دو تخته:35,530,000
 • یک تخته:40,260,000
 • کودک 6تا12سال:0
 • کودک2تا6سال:32,460,000
 • دو تخته:36,480,000
 • یک تخته:42,150,000
 • کودک 6تا12سال:36,480,000
 • کودک2تا6سال:32,790,000
 • دو تخته: 48,450,000
 • یک تخته: 66,090,000
 • کودک با تخت: 48,450,000
 • کودک با تخت: 36,980,000
 • دو تخته: 43,720,000
 • یک تخته: 56,640,000
 • کودک با تخت: 43,720,000
 • کودک با تخت: 35,330,000
 • دو تخته: 44,980,000
 • یک تخته: 59,160,000
 • کودک با تخت: 44,980,000
 • کودک با تخت: 35,770,000
 • دو تخته: 44,980,000
 • یک تخته: 59,470,000
 • کودک با تخت: 44,980,000
 • کودک با تخت: 35,770,000
 • دو تخته: 51,910,000
 • یک تخته: 73,020,000
 • کودک با تخت: 51,910,000
 • کودک با تخت: 38,190,000
 • دو تخته: 58,530,000
 • یک تخته: 86,250,000
 • کودک با تخت: 58,530,000
 • کودک با تخت: 40,510,000
 • دو تخته: 73,020,000
 • یک تخته: 115,230,000
 • کودک با تخت: 73,020,000
 • کودک با تخت: 45,580,000